Program de audiențe manager

Luni - vineri 10.00-12.00

Responsabil aplicare prevederi Legea 544/2001:

Șurariu Cristina - Funcționar

Conform prevederilor art. 21 si art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, persoana lezata în drepturile sale se poate adresa cu reclamatie administrativa conducerii Muzeului de Arta Brasov, în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor desemnati în cadrul institutiei pentru aplicarea prevederilor Legii 544/2001. Daca solicitantul, dupa primirea raspunsului la reclamatia administrativa se simte în continuare lezat în drepturile sale prevazute de lege, poate face plângere la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritoriala domiciliaza sau în a carei raza teritoriala se afla sediul institutiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7 din Legea 544/2001.

Lista documentelor de interes public 

Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate

Regulament de Organizare și Funcționare

Regulament de ordine interioară 

Organigrama

Lista funcțiilor

Buget

Bilanț contabil